Úrazové pojištění pro rok 2013 – informace pro členy ČSTV

Vážení sportovní přátelé,

úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.

*Škodné události (úrazy) vzniklé před 1. 1. 2013* se odškodňují podle smluv s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., a to až tři roky od vzniku úrazu.

postup hlášení úrazů vzniklých od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 podle pojistné smlouvy č. 5101326452

postup hlášení úrazů vzniklých do 31. 12. 2011 podle pojistné smlouvy č. 495000830-7

– formulář stáhnete zde: http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf.

Vyplněné formuláře zasílejte na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE.

*Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013* se uplatňují dle nové smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které si vytisknete z internetové stránky pojišťovny.

Formulář Pojišťovny VZP, a.s. – Oznámení škodné události (OŠU)

Nová pojistná smlouva č. 1310000010 uzavřená u Pojišťovny VZP a.s. platná od 1. 1. 2013

Všeobecné podmínky Pojišťovny VZP, a.s.

*Oznámení škodné události z úrazového pojištění po 1. 1. 2013*

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář Oznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

a) uveďte číslo pojistné smlouvy – 1310000010

b) do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:

– název střešní organizace – ČSTV;

– evidenční číslo členského SK/TJ v rámci ČSTV (Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, vydaném příslušným okresním sdružením ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné okresní sdružení ČSTV, v krajním případě lze zaslat e-mailový dotaz na adresu opatrny@cstv.cz);

– činnost, při které došlo k úrazu;

– jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);

– razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČSTV);

c) k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy, v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

d) Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady zašlete poštou na adresu:

*Pojišťovna VZP, a.s.*

*Odbor likvidace pojistných událostí*

*Jankovcova 1566/2b*

*170 00 Praha 7*

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz.

*Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti*

Pojištěni jsou pouze členové ČSTV při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce.

V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Stáhnete jej z internetu:

Formulář Pojišťovny VZP a.s.

Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Požadované informace uveďte na volnou plochu pod text „Požadovaná dokumentace“ na druhé straně formuláře. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy. Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny VZP, a. s.

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a. s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz.

Jakékoliv vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí oznamte na zednikova@cstv.cz.

Mgr. David Opatrný

Management sportu ČSTV

Dokument ke stažení v PDF Urazove pojisteni pro rok 2013.pdf